ඉංගිරිය නගරයට ආසන්නව ඉඩමක්

அன்று 26 நவம் 10:50 முற்பகல், இங்கிரிய, களுத்துறை
ரூ 7,018,000 மொத்த
முகவரி :
ingiriya | Temple Rd
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
48.4 பேர்ச்
விளக்கம்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
அங்கத்துவம்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0771157147