ඉදිකිරීම් සේවා සහ සැලසුම්

Wellington Design Group (Pvt) Ltd அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு 8 ஜுன் 1:05 பிற்பகல்பாணந்துறை, களுத்துறை


නවීන, අද්විතීය වාස්තු විද්‍යාත්මක නිවාස සැලසුම් (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසි වලට අනුව)
BOQ සහ ඇස්තමේන්තු
දිවයින පුරා සේවය
3D නිර්මාණය (ත්‍රිමාණ රූපකරණය)
ත්‍රිමාණ සජිවිකරණය
ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණය

---වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න---

House plans according to U D A Regulations
Unique & Uncommon Designs
BOQs & Estimates
Island wide site visits
Interior Design
3D Visualization of the design
3D modeling
Landscape Design

---CALL US FOR FURTHER INFORMATION---


சேவை வகை:
கட்டிடம் மற்றும் கட்டிடங்கள்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0753444555
  • 0770409260

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

Wellington Design Group (Pvt) Ltd இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்