ඉඩමක් විකිණීමට - බෙලිඅත්ත

அன்று 23 செப்ட் 8:20 முற்பகல், தங்காலை, அம்பாந்தோட்டை
ரூ 280,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
කදුරුපොකුන
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
20.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Jayasekara Property Developers Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Jayasekara Property Developers (Pvt) Ltd
0706565925