ඉඩම විකිණීමට - හෝමාගම

அன்று 25 ஆகஸ்ட் 11:49 முற்பகல், ஹோமாகம, கொழும்பு
ரூ 269,999 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Noah Holdings
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Noah Lands
0777700422
0710422534