ඉඩම් කැබලි 6ක් හොරණ වාරකාගෝඩ

அன்று 27 நவம் 12:38 பிற்பகல், ஹொரனை, களுத்துறை
ரூ 85,000 மொத்த
முகவரி :
හොරණ වාරකාගෝඩ
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
12.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Noah Holdings
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Noah Lands
0777700422
0710422534