ඉඩකඩ සහිත දෙමහල් නිවස විකිනීමට - මාලබේ

அன்று 02 ஜுன் 2:18 பிற்பகல், மாலபே, கொழும்பு
ரூ 27,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Malabe , Kahanthota Rd.
படுக்கை:
5
குளியல்:
4
வீட்டின் பருமன்:
3,600.0 சதுர அடி
நில அளவு:
6.5 பேர்ச்
விளக்கம்
Siyaka Land Sale.
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2015 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Sarath Samarathunga
0777217360