හව්සිම් පලු

Shifar மூலம் விற்பனைக்கு21 மே 8:49 முற்பகல்கடுகண்ணாவ, கண்டி

ரூ 15,000

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


4stroke three weel
හව්සිම් පලු හොඳට තියනවා
පොඩ්ඩක් කෙඩිලා තිබුනේ ඒක පාසලා තියනවා කිසිම oil ලීක් එකක් නේ
අනික බෝර් පිස්ටල් එකක් ඒකෙ කිසිම අව්ලක් නේ
15000/= Last price


நிபந்தனைகள்:
பயன்படுத்தபட்ட
பொருளின் வகை:
வாகன பாகம்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0765578405

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க