හරිත පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් | Horana

Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு11 செப்ட் 5:46 பிற்பகல்ஹொரனை, களுத்துறை

ரூ 125,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு


විවේකිව ගතකිරිමට ,
සුදුසු පරිසරයක් හා විවිධ ගස්කොලන් සහිත ,
විදුලිය නල ජලය හා හොඳ මාර්ග පහසුකම් සහිත ,
හොරණ නගරය අසලම ,
පුංචි කඳු ගැටයක පිහිටි ,
ඉතා ආරක්ෂාකාරි මනරම් නිදහස් ස්ථානයක

විස්තර සඳහා අමතන්න


முகவரி :
Horana / Galkaduwa Rd
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
44.2 பேர்ச்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0776311547

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real Estateஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்