හොරණ තල්ගහවිල බස් මර්ගයෙන් ඉඩමක්

அன்று 21 ஒக்டோ 10:46 முற்பகல், இங்கிரிய, களுத்துறை
ரூ 1,395,000 மொத்த
முகவரி :
Maragahahena Junction
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
15.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
அங்கத்துவம்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0727480480