හොරණ හඳපාන්ගොඩ බස් මාර්ගයෙන් ඉඩමක්

அன்று 30 நவம் 10:41 முற்பகல், ஹொரனை, களுத்துறை
ரூ 1,037,000 மொத்த
முகவரி :
Rathmalgoda | Poruwadanda
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
12.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
அங்கத்துவம்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0768273000