හොරණ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

அன்று 24 ஜுலை 11:48 முற்பகல், ஹொரனை, களுத்துறை
ரூ 65,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
හොරණ ගෝවින්න / ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
11.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Noah Holdings
அக்டோபர் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Noah Holdings
0777700422
0710422534