හොරණ දොඹගොඩ හන්දියට ආසන්නයේ අංග සම්පූර්ණ නිවසක්

அன்று 24 நவம் 3:02 பிற்பகல், ஹொரனை, களுத்துறை
ரூ 6,300,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
හොරණ දොඹගොඩ හන්දියට ආසන්නයේ අංග සම්පූර්ණ නිවසක්
படுக்கை:
3
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
1,500.0 சதுர அடி
நில அளவு:
11.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Jayakusum Investment PVT LTD
அங்கத்துவம்
நவம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Jayakusum Investment
0772729027