හොරන නගරාසන්න අතිසුන්දර නව නිවස විකිණීම

அன்று 26 நவம் 11:31 பிற்பகல், ஹொரனை, களுத்துறை
ரூ 47,000,000
முகவரி :
හොරන ,හොරන
படுக்கை:
5
குளியல்:
4
வீட்டின் பருமன்:
5,000.0 சதுர அடி
நில அளவு:
28.0 பேர்ச்
விளக்கம்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0761773273
0719252452
0777130468
0760590645