மேற்குறித்த பொருள் எமக்கு தேவையில்லை!

மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள் தொடர்பான அண்மையில் பிரசூரிக்கப்பட்ட விளம்பரங்களை மொனராகலை இல் பார்க்க முடியும்