හලාවත නගරයට ආසන්නව පර්චස් 15 ඉඩමක්

அன்று 23 ஜுன் 11:11 முற்பகல், வென்னப்புவ, புத்தளம்
16பார்வைகள்
ரூ 175,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
முகவரி :
කාක්කපල්ලිය , හලාවත
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
15.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Heritage Asia  Holdings (Pvt) Ltd புத்தளம்
Heritage Asia Holdings (Pvt) Ltd
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2022 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Heritage Asia Holdings (Pvt) Ltd
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க
Heritage Asia  Holdings (Pvt) Ltd புத்தளம்
Heritage Asia Holdings (Pvt) Ltd
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு