හලාවත, මාදම්පේ නගරයෙන් ආයෝජනයට ඉඩමක්

அன்று 24 செப்ட் 4:29 பிற்பகல், கொழும்பு 6, கொழும்பு
ரூ 195,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
முகவரி :
මැදගම පාර, මාදම්පේ, හලාවත
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
15.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
0706281281