ගබඩා සහයකයින් | Storage Assistants

ගබඩා සහයකයින් | Storage Assistants

அன்று 06 நவம் 7:09 பிற்பகல், பொரலஸ்கமுவ, கொழும்பு
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
Econopack Industries (Pvt) Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-11-10
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Free Bird Media (Pvt) Ltd
பிப்ரவரி 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்