ගාල්ල - පෝද්දල හංදියෙන් බිම් කොටස් විකිණීම

அன்று 15 ஆகஸ்ட் 8:42 முற்பகல், காலி நகரம், காலி
ரூ 300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
முகவரி :
පෝද්දල ගාල්ල
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
8.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Prime Group
AUTH AGENT
பிப்ரவரி 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Prime Lands
0710215261