ගාල්ල නගර සභා සීමාවෙන් කදිම ඉඩමක්

அன்று 15 ஆகஸ்ட் 2:20 பிற்பகல், காலி நகரம், காலி
ரூ 650,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Galle Milinduwa
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
8.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Prime Lands
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2022 முதல் உறுப்பினர்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Prime Lands
0706295423