දොඩන්ගොඩ්න් සුපිරි බිම්කොටසක් (Lot-29)

Fair Lands & Investments (Pvt) Ltd அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு20 பெப் 2:49 பிற்பகல்களுத்தறை, களுத்துறை

ரூ 75,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


මුලින් රු 100,000 ගෙවා ඔබගේ බිම් කොටස වෙන්කරවා ගන්න.
 දින 14 ක් ඇතුලත වටිනාකමින් 40% ගෙවන්න.
 ඉතිරිය වාරික වශයෙන් බැංකු,රාජ්‍ය සේවා,දෙපාර්තුමේන්තු ණය මගින් අවුරුදු 20 ක් දක්වා හෝ මාස 3ක් ඇතුලත පොලී රහිතව ගෙවන්න.
 වෙන්කරවාගෙන මසක්‌ තුල ,මුලු වටිනාකම ගෙවා සුවිශේෂී මිල අඩු කිරම් හිමි කරගන්න.
 නැති නම් Fair Lands පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම යටතේ වසර 05 ක් තුළ වාරික වශයෙන් ගෙවන්න.


முகவரி :
Kalutara-Dodangoda
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
11.75 பேர்ச்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0766111111

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

Fair Lands & Investments (Pvt) Ltd இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்