දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (කාන්තා / පිරිමි)

දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (කාන්තා / පිරිමි)

அன்று 08 மே 12:20 முற்பகல், கொழும்பு 2, கொழும்பு
வேலை வழங்குநர்:
Keells Careers
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
மேம்பட்ட நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
2
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க