දෙමහල් අලුත් නිවස විකිනිමට මීගමුව

அன்று 15 ஜுன் 12:16 பிற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
ரூ 18,000,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Kandawala, Negambo
படுக்கை:
5
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
3,200.0 சதுர அடி
நில அளவு:
12.0 பேர்ச்
விளக்கம்
MSM Homes
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க MSM Homes
0773928039