ඩ්ල්වරි රයිඩර් - පොලොන්නරුව

ඩ්ල්වරි රයිඩර් - පොලොන්නරුව

அன்று 19 ஜுன் 6:11 பிற்பகல், பொலன்னறுவை நகரம், பொலன்னறுவை
435பார்வைகள்
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 16 டிசம் 2024
வேலை வழங்குநர்:
driving careers
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 60,000 - 85,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2024-12-16
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
Abour Direct
அங்கத்துவம்
ஜுன் 2024 முதல் உறுப்பினர்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க