ඩිලිවරි රයිඩර් - කුලියාපිටිය

ඩිලිවරි රයිඩර් - කුලියාපිටිය

அன்று 28 ஆகஸ்ட் 6:58 பிற்பகல், குழியாபிட்டிய, குருணாகலை
வேலை வழங்குநர்:
Transexpress Services Lanka (Pvt) Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Transexpress Services Lanka- Careers
அங்கத்துவம்
ஏப்ரல் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்