චෙකර් - මොරටුව

Deshika Embroidery Solution (Pvt) Ltd அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
21 நாள்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
Deshika Embroidery Solution (Pvt) Ltd
வேலை வகை
முழு நேரம்
தொழில்
உற்பத்தி
வணிக செயல்பாடு
ஆபரேஷன்ஸ்
பங்கு / பதவி
Checker
பாலினம் விருப்பம்
ஏனைய
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2018-09-30
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
1

பங்கு பற்றி

# දේශිකා එම්බ්‍රොයිඩරි සොලූෂන් පුද්ගලික සමාගම #

ඔබට රැකියාවක් නැද්ද ?
නැත්නම් දැනට නියුතු රැකියාව එපා වෙලාද ?

එහෙනම් එන්න, අප හා එක්වන්න.

BOI අනුමැතිය ලත් දේශිකා සමූහ ව්‍යාපාරය හා එක්ව ජීවිතය ජයගන්න කදිම අවස්ථාවක්.

# තනතුර : චෙකර්
=============

*** අප ළඟ පීඩාකාරී ටාගට් නොමැත. ***

# අසම-සම ප්‍රතිලාභ :

~ ආරම්භක වැටුප රු. 33,000 සිට ඉහලට. (දීමනා සහිතව)
~ EPF, ETF, පාරිතෝෂිත දීමනා
~ වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනා
~ උත්සව අත්තිකාරම් දීමනා
~ මාසික පුහුණු වැඩසටහන්
~ සේවා මුරය තුළ නොමිලේ ආහාරපාන
~ නිළ ඇඳුම්
~ මරණාධාර දීමනා
~ සේවක විනෝදාත්මක වැඩසටහන්

# අනෙකුත් ආකර්ශනීය අමතර වරප්‍රසාද :

~ වාර්ෂික විනෝද චාරිකා
~ වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය
~ වසර මද DJ COLOUR NIGHT
~ සේවක විවිධ ප්‍රසංග
~ ආගමික වැඩසටහන්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

Deshika Embroidery Solution (Pvt) Ltd
අංක 71/B,
ද මෙල් පාර,
ලක්‍ෂපතිය,
මොරටුව.

www.deshikaemb.com


Deshika Embroidery Solution (Pvt) Ltd இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்