බට පැළලි

lakmal மூலம் விற்பனைக்கு 9 டிசம் 7:05 முற்பகல்பண்டாரகம, களுத்துறை

ரூ 95

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


*බට
*ඉරටු
*වෙිවැල් ඇතුලුව තවත් වර්ග රෑසක් ලබාගත හැක බාල බඩු වලට අසු නොවන්න හොදම දෙ අපෙන් වසර 2 වගකිම


நிபந்தனைகள்:
புதிய
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0710361958
  • 0713116868

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை

இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு

இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

ஒத்த விளம்பரங்கள்