බර වාහන රියදුරන් - දඹුල්ල

Sakya Sincere International Manpower அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
1 நாள்

வேலை இடம்
மாத்தளை
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
SSM ( pvt ) Ltd
வேலை வகை
முழு நேரம்
தொழில்
ஏனைய
வணிக செயல்பாடு
ஏனைய
சம்பளம் (மாதாந்த)
இலங்கை ரூபா 48,000 - 60,000
மொத்த காலியிடங்கள்
25
பாலினம் விருப்பம்
ஆண்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
1

பங்கு பற்றி

දිවයින පුරා පිහිටි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති / මහාමාර්ග / ගෙ‌ාඩනැගිලි ඉදිකිරිමි/ ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතන රැසකට
බර වාහන රියදුරන් / සහයකයින් අවශ්‍යයි
වාහනය / ආයතනය මත 48000 - 55000 - 60000 දක්වා වැටුප්
පහසුකමි සහිතයි
සියලුම ප්‍රදේශවලින් විමසන්න


Sakya Sincere International Manpower இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்