බෝගහගොඩ හන්දියේන් බිමි කැබලි කීපයක් විකිණීමට

அன்று 15 ஆகஸ்ட் 9:17 முற்பகல், காலி நகரம், காலி
ரூ 330,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
முகவரி :
බෝගහගොඩ ගාල්ල
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Prime Lands
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2022 முதல் உறுப்பினர்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Prime Lands
0710215261