බිස්කට් කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන ඇසුරැම් සේවක සේවිකා - ගලගෙදර

அன்று 08 ஜன 8:00 பிற்பகல், கலகேடற, கண்டி
வேலை வழங்குநர்:
kithlanka
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 45,000 - 49,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
Kithlanka
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு