බිස්කට්/කේක් නිෂ්පාදනය ඇසුරුම් සේවක ඇබෑර්තු

බිස්කට්/කේක් නිෂ්පාදනය ඇසුරුම් සේවක ඇබෑර්තු

அன்று 06 ஜுன் 11:08 முற்பகல், பன்னிபிட்டிய, கொழும்பு
302பார்வைகள்
வேலை வழங்குநர்:
නවතම රැකියා ඇබෑර්තු
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 50,000 - 60,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Dinisuru Group Careers கொழும்பு
Dinisuru Group Careers
அங்கத்துவம்
செப்டம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க
Dinisuru Group Careers கொழும்பு
Dinisuru Group Careers
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு