බිම් කොටස් - කඩුවෙලින්

அன்று 26 செப்ட் 8:31 முற்பகல், கடுவெல, கொழும்பு
ரூ 625,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Aliyagedrawatta ,Ranala
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
6.9 பேர்ச்
விளக்கம்
Guardian Lands Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Guardian Lands Pvt Ltd
0706969803