බේකරියක් සදහා සේවකයින් අවශ්‍යයි

அன்று 10 ஆகஸ்ட் 10:16 முற்பகல், காலி நகரம், காலி
வேலை வழங்குநர்:
S.P.Liyanagamage
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
1
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Sell Fast | Galle | Aradana Agency
செப்டம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்