බෙදාහැරීමේ රයිඩර් (පිරිමි / කාන්තා )

බෙදාහැරීමේ රයිඩර් (පිරිමි / කාන්තා )

அன்று 19 ஜுன் 4:18 பிற்பகல், சீதுவை, கம்பஹா
684பார்வைகள்
வேலை வழங்குநர்:
𝐃𝐚𝐫𝐚𝐳
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Daraz.lk Careers கம்பஹா
Daraz.lk Careers
அங்கத்துவம்
செப்டம்பர் 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க