බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - දිවයින පුරා

Erandi மூலம் இடப்பட்டவை
34 நாட்கள்
இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
Privet Poster
வேலை வகை
முழு நேரம்
தொழில்
லாஜிஸ்டிக்ஸ் & போக்குவரத்து
வணிக செயல்பாடு
லாஜிஸ்டிக்ஸ்
பங்கு / பதவி
බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින්
மொத்த காலியிடங்கள்
3
அதிகபட்ச வயது
40
பாலினம் விருப்பம்
ஆண்
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2019-03-28
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
1

பங்கு பற்றி

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ බෙදාහැරීමේ සමාගමකට (Courier Company) බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් කඩිනමින් බඳවා ගැනේ.

සුදුසුකම්

*වයස අවු 18-40 අතර විය යුතුයි.
*යතුරැ පැදියක් / ත්‍රිරෝද රථයක් තිබිය යුතුයි.
*වලංගු රියදුරැ බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුයි.
*කොළඹ / ගම්පහ / කුරැණැගල අවට විශේෂයි

ප්‍රතිලාභ

*වහන ගාස්තුව
* ඉන්ධන
* සිම්පත
*ඉහළ වැටුපක් සමඟ කොමිස් මුදලක්

இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

ஒத்த விளம்பரங்கள்