බැංකු විභාග සදහා අවශ්‍ය ලඝුලේඛණය සහ යතුරු ලියනය

Sena Haggalla அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு13 ஆகஸ்ட் 2:57 பிற்பகல்மகரகம, கொழும்பு

ரூ 1,000

පුද්ගලිකව මුලසිට සරලව ඉගෙන පිළිගත් සහතිකයක් ලබාගන්න කොමර්ෂල් කොලේජ් 31 ජනතා පාර වත්තෙගෙදර මහරගම නාවින්න රජමහා විහාරය අසල බොරලැස්ගමුව වැව ලග සිට කිමී 1 senahaggalla.com වෙබ් අඩවියට ගොස් බලන්න

விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0775558590
  • 0714733689

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Sena Haggalla

Be Educated, Be Empoweredஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

Sena Haggalla இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்