බැංකු සහකාර - නුගේගොඩ

බැංකු සහකාර - නුගේගොඩ

அன்று 07 ஜுன் 9:30 பிற்பகல், நுகேகொட, கொழும்பு
806பார்வைகள்
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 4 டிசம் 2024
வேலை வழங்குநர்:
bank careers
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 60,000 - 100,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2024-12-04
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
AJES Bank Careers கொழும்பு
AJES Bank Careers
அங்கத்துவம்
ஏப்ரல் 2022 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க