අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු

Kumudu மூலம் விற்பனைக்கு 7 ஜுன் 8:52 முற்பகல்ஹொரனை, களுத்துறை

ரூ 25

ඉතාමත් හොද තත්වයේ අයඩින් මිශ්‍ර මේස ලුණු විකිනීමට ඇත.(400g)පැකට් එකක විිකිනුම් මිල 50.00
අපේ මිල
පැකට් එකක් 40.00
පැකට් දෙකක් 70.00
පැකට් තුනක් 100.00
තොග වශයෙන් මිලදී ගැනීමේදී බන්ඩලයක්(පැකට් 20) 500.00


உணவு வகை:
ஏனையவை
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0783910633
  • 0722367385

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க