අවුල් පරවියෝ

Suranga Deuthilaka மூலம் விற்பனைக்கு 8 ஏப்ரல் 8:25 பிற்பகல்புத்தல, மொனராகலை

ரூ 4,500

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


අවුල් පරවියෝ


விலங்கு வகை:
பறவைகள்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

 • 0727473692
 • 0716480489
 • 0766580522
 • 0765801226

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

 • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
 • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
 • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

 • அசாதாரண விலை
 • மேலதிக கட்டணங்கள்
 • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
 • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க