අති සුඛෝපභෝගී අලංකාර සංචාරක නවාතැන් පොල විකිණීමට - ආරුගම්බේ

அன்று 13 ஜுன் 5:43 பிற்பகல், நுகேகொட, கொழும்பு
ரூ 125,000,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
சொத்தின் வகை:
முகவரி :
Arugambay
பருமன் :
12,100 சதுர அடி
விளக்கம்
Priyankara Kavirathna
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Priyankara Kavirathna
0755306060
0773252262
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
Priyankara Kavirathna
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு