අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු රිසෙප්ශන් - ගාල්ල

අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු රිසෙප්ශන් - ගාල්ල

அன்று 20 செப்ட் 4:49 பிற்பகல், காலி நகரம், காலி
வேலை வழங்குநர்:
JDS Financial Institution
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Rakiya Piyasa
அங்கத்துவம்
ஏப்ரல் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்