අන්තර්ජාල දත්ත සහයක- ගාල්ල

අන්තර්ජාල දත්ත සහයක- ගාල්ල

அன்று 17 செப்ட் 7:08 பிற்பகல், அம்பலான்கொடை, காலி
வேலை வழங்குநர்:
IT COMPUTER SOLUTION
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
வீட்டிலிருந்து வேலை
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 32,500 - 88,200
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
DB Holdings (PVT) Ltd
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்