අලුත් නිවසක් කැස්බෑව, හල්පිට ලක්ෂ 110, පර්,8.5, කාමර 3

அன்று 23 ஜுன் 4:46 பிற்பகல், கஸ்பாவ, கொழும்பு
ரூ 11,000,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Kesbewa, Halpita, Pasel mawatha
படுக்கை:
3
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
2,200.0 சதுர அடி
நில அளவு:
8.5 பேர்ச்
விளக்கம்
Siyane Properties
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Siyane properties
0774752424