අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධාරීන් - දිවයිනපුරා

අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධාරීන් - දිවයිනපුරා

அன்று 10 செப்ட் 1:20 பிற்பகல், கிரிபத்கொட, கம்பஹா
வேலை வழங்குநர்:
SD HOLDINGS (PVT)
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 45,000 - 50,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
SD Success Holdings (Pvt) Ltd
அங்கத்துவம்
மே 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்