අක්කර 30 පොල් සහ රබර් ඉඩම - වැලිගම

Sell Fast | Akuressa | Hit Ads Akuressa மூலம் விற்பனைக்கு10 ஜுன் 4:27 பிற்பகல்வெலிகம, மாத்தறை

ரூ 200,000,000 மொத்த

අක්කර 30 ක රබර් සහ පොල් ඉඩම විකිණීමට.

මෙම ඉඩම තෙලිජ්ජවිලත් වැලිගමත් අතර පිහිටා ඇත.
ඉතා නිස්කලංක ග්‍රාමීය පරිසරයකි.
විවිධ වර්ගයේ වන සතුන් කුරුල්ලන් දැක ගත හැක.
රබර් හා පොල් දැනට වගා කර ඇත.(ඵලදාව දැනටද ලබා ගනී)
කුඹුරු බිමක්ද ඉඩමට සතුය.(ප්‍රධාන ඉඩමමේ බිම් ප්‍රමාණයට අමතරව)
කිසිකළ නොසිදෙන දිය බිබුලක් ඇත.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා දුරකථන අංක අමතන්න.

The land is located in Matara Thelijjawila Village ( between Thelijjawila and Weligama) with a very beautiful attractive scenery.Very calm and peaceful natural environment.Many kind of wild creatures & birds can be seen here. Rubber and coconut are cultivated .A natural water spring ( _bibula_ ) is also can be seen here and it is said that it never dries. That's why it is called as Bibulahena.

12 km from Matara Town
10 km from Southern Expressway
12 km from Mirissa Town
38 km from Galle Town

Ideal for
Tourist Hotel
Banquet Hall / Wedding Hall
Mindfullness Activities / Meditation Center and etc.

Call for more information.


முகவரி :
Thelijjawila,Weligama
நில வகை:
விவசாயம், வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
30.0 ஏக்கர்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0776466690
  • 0719906690

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Sell Fast | Akuressa | Hit Ads Akuressa

Best Place For Your Every Needsஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க