ඇසුරුම් සේවක/සේවිකාවන් - පොල්ගහවෙල

ඇසුරුම් සේවක/සේවිකාවන් - පොල්ගහවෙල

அன்று 02 நவம் 9:17 முற்பகல், பொல்கஹவெல, குருணாகலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
SIYALAKA (PVT) LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 50,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-10-02
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Siyalaka (Pvt) Ltd
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்