ඇසුරුම් සේවක/සේවිකාවන් - කොට්ටාව

ඇසුරුම් සේවක/සේවිකාවන් - කොට්ටාව

அன்று 06 டிசம் 6:03 பிற்பகல், கொட்டாவ, கொழும்பு
வேலை வழங்குநர்:
SIYALAKA (PVT) LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 50,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Siyalaka (Pvt) Ltd
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்