ඇල මාර්ගයක් අසල ගස්කොළන් පිරුණු ඉඩමක්....

அன்று 24 நவம் 7:21 முற்பகல், இங்கிரிய, களுத்துறை
ரூ 2,200,000 மொத்த
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
එපිටවල (පානදුර - රත්නපුර පාර)
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
12.5 பேர்ச்
விளக்கம்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
அங்கத்துவம்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0727480480