අපි ඔබ සුරකිමු!!

Punchi Car Niwasa සියලු දැන්විම් (101-113 න් 113)

අලෙවි විධායක-කොළඹ - Vehicle Sales Officers

Vehicle Sales Officers

Punchi Car Niwasa

රු 30,000 - 50,000

කොළඹ, අලෙවි විධායක

දින 50
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Sunny FB 15 2000

Nissan Sunny FB 15 2000

101,987 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,890,000

දින 50
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2017

Micro Panda 2017

34,153 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,450,000

දින 50
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Suzuki Alto 2016

Maruti Suzuki Alto 2016

45,568 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,490,000

දින 50
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Suzuki Alto 2015

Maruti Suzuki Alto 2015

61,000 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,390,000

දින 50
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Eon 2016

Hyundai Eon 2016

45,260 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,495,000

දින 50
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan March AK 12 2010

Nissan March AK 12 2010

79,998 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,290,000

දින 51
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua S GRADE 2014

Toyota Aqua S GRADE 2014

88,000 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,595,000

දින 53
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Suzuki Alto 2015

Maruti Suzuki Alto 2015

38,782 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,495,000

දින 56
ලොරි සහ ට්‍රක් රථ-කොළඹ - Mahindra Maxximo 2012

Mahindra Maxximo 2012

109,728 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, ලොරි සහ ට්‍රක් රථ

රු 1,390,000

දින 56
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Suzuki Zen 2011

Maruti Suzuki Zen 2011

44,969 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,335,000

දින 56
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki A-Star 2011

Suzuki A-Star 2011

75,641 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,340,000

දින 56
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Axia 2015

Perodua Axia 2015

26,968 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,790,000

දින 56

දැන් වසා ඇත
අද විවෘතයි:  9:00 පෙරවරු –  5:30 පව

පුංචි කාර් නිවස, පුංචි කාර් හන්දිය, පුංචි කාර් පාර, මාලබේ.

0112413XXXදුරකතන අංකය පෙන්වන්න
  • 0112413865
විද්‍යුත් තැපෑල