අපි ඔබ සුරකිමු!!

Punchi Car Niwasa සියලු දැන්විම් (26-50 න් 113)

මෝටර් රථ-කොළඹ - Renault KWID 2016

Renault KWID 2016

53,249 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,220,000

දින 11
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Fit GP5 2014

Honda Fit GP5 2014

90,696 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,450,000

දින 11
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Pajero 2000

Mitsubishi Pajero 2000

180,866 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,990,000

දින 11
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan March K11 1999

Nissan March K11 1999

101,707 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,985,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Sunny SB-14 1970

Nissan Sunny SB-14 1970

69,750 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,890,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Tata Indica 2014

Tata Indica 2014

69,750 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,790,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Sunny FB 15 2003

Nissan Sunny FB 15 2003

200,834 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,050,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto 2010

Suzuki Alto 2010

58,451 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,295,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Daihatsu Terios 2007

Daihatsu Terios 2007

106,045 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,890,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio 2007

Toyota Axio 2007

161,899 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,490,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Celerio 2015

Suzuki Celerio 2015

91,226 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,290,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Chevrolet Cruze 2004

Chevrolet Cruze 2004

108,151 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,595,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki A-Star 2011

Suzuki A-Star 2011

59,680 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,390,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Celerio 2015

Suzuki Celerio 2015

37,200 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,290,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota IST 2008

Toyota IST 2008

123,806 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,550,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Corolla EE 111 1996

Toyota Corolla EE 111 1996

172,561 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,150,000

දින 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray 2018

Suzuki Wagon R Stingray 2018

56,370 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,490,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Suzuki Zen 2010

Maruti Suzuki Zen 2010

46,522 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,450,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Leaf 2012

Nissan Leaf 2012

72,082 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,675,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Hustler 2016

Suzuki Hustler 2016

59,693 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,575,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Suzuki 800 2011

Maruti Suzuki 800 2011

36,045 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,465,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Bluebird 1997

Nissan Bluebird 1997

304,340 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,095,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Renault KWID 2016

Renault KWID 2016

31,145 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,350,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz 2007

Toyota Vitz 2007

130,447 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,490,000

දින 15
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Suzuki WagonR 2016

Maruti Suzuki WagonR 2016

41,971 km

සාමාජිකයා

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,195,000

දින 15

දැන් වසා ඇත
අද විවෘතයි:  9:00 පෙරවරු –  5:30 පව

පුංචි කාර් නිවස, පුංචි කාර් හන්දිය, පුංචි කාර් පාර, මාලබේ.

0112413XXXදුරකතන අංකය පෙන්වන්න
  • 0112413865
විද්‍යුත් තැපෑල