විවෘත කර ඇති පැය ගණන

සදුදා:
7:00 පෙරවරු –10:00 පව
අගහ:
7:00 පෙරවරු –10:00 පව
බදාදා:
7:00 පෙරවරු –10:00 පව
බ්‍රහස්:
7:00 පෙරවරු –10:00 පව
සිතු:
7:00 පෙරවරු –10:00 පව
සෙන:
7:00 පෙරවරු –10:00 පව
ඉරිදා:
7:00 පෙරවරු –10:00 පව

ලිපිනය

P/4/B/18, New Colombo Bus Stand, Trade complex, Gampaha

විස්තරය

We are the leading mobile dealer of Gampaha , Giving the sustainable value for the customers. If anyone need A mobile phone with genuine service , So come and visit our shop and get your dream phone much more cheap. කිසිවෙකුටත් සමකල නොහැකි අසමසම මිලකට වගකීමක් සහිතව දුරකතන මිලදී ගැනීමට එන්න අප වෙත. ඔබගෙ පරණ දුරකතනයට අලුත් දුරකතනයක්ද අප විසින් ලබාගත හැක. අපගෙන් ලබාගන්නා දුරකතනයට දුරකතනයක් (Phone to Phone) ලබාගත හැක.